نظر شما در مورد بیاتو موزیک چیست؟
(12.66%) 262
خیلی خوب
(10.43%) 216
خوب
(9.231%) 191
متوسط
(6.476%) 134
معمولی
(61.18%) 1266
بهترینه

تعداد شرکت کنندگان : 2069